اثربالانس منفی انرژی بر شرایط رحم در گاوه های شیری تازه زا

اثربالانس منفی انرژی بر شرایط رحم در گاوه های شیری تازه زا

درشرایط نرمال برگشت رحم در مدت یک ماه پس از زایش گاو اتفاق می افتد بطوریکه اندازه رحم کوچک می شود، اپتلیوم حفره بازسازی می

ادامه مطلب

گاوهای دوستان خوبی هستند و وقت جدا شدن دچار استرس می شوند

گاوها دوستان خوبی برای هم هستند

پژوهشگران علوم رفتاری حیوانات اخیرا دریافته اند که گاوها دارای احساسات و عواطفی شبیه به انسان هستند و به یک یا چند گاو در سطح

ادامه مطلب