تفاوت محصول فیورتریت پلاس با فیورتریت از نظر انتخاب گاو هدف درگله چیست؟

تفاوتی از این نظر وجود ندارد. تنها موضوع مهم اینست که علایم هایپوکلسیمی در برخی گاوها تنها به دلیل کمبود کلسیم نیست و علاوه بر کمبود کلسیم، کمبود منیزیوم هم در گله وجود دارد. از سوی دیگر در بلوس های فیورتریت پلاس یک منبع اضافی کلسیم بر پایه ترکیبات آلی نیز وجود دارد و بازده جذب کلسیم آن بیشتر است. بنابراین توصیه می شود در گاوهای پر تولید و بویژه برای گاوهای با نوبت زایش بیشتر از 3 از فیورتریت پلاس استفاده شود.