چرا با وجود مصرف مکمل یا پرمیکسی معدنی-ویتامینه، همچنان نیاز به خوراندن بلوس های مینرویت می باشد؟

به این دلیل که در شرایط گله برخی گاوها بخاطر تنش های محیطی یا تنش های متابولیک نیازهای حاشیه ای پیدا می کنند که بیشتر از مقدار مکمل های در نظر گرفته شده در جیره است و از سوی دیگر به دلیل تنش های تراکم، بروز لنگش یا تنش گرمایی برخی گاوها مقدار خوراک روزانه و مکمل مصرف شده را دریافت نمی کنند و دچار علایم بالینی می شوند و ممکن است به مرحله حذف از گله برسند و خوراندن بلوس برای رفع این مشکل کمک می کند.