پیشگیری از هیپوکلسیمی (کاهش سطح کلسیم خون) در گاوهای شیری

پیشگیری از هیپوکلسیمی (کاهش سطح کلسیم خون) در گاوهای شیری

مقدمه تولید و ترشح شیر در پستان گاو نیازمند هماهنگی بین بافتهای مختلف بدن بویژه در مراحل انتهایی آبستنی و شروع دوره شیردهی جدید است.

ادامه مطلب

نمونه گیری از مایع شکمبه برای تشخیص اسیدوزیس شکمبه ای

نمونه گیری از مایع شکمبه برای تشخیص اسیدوزیس شکمبه ای

درگاوهای شیری، اسیدوزیس شکمبه ای را می توان با جمع آوری نمونه مایع شکمبه به روش رومینوسنتسیز (rumenocentesis) و اندازه گیری PH مایع شکمبه بررسی

ادامه مطلب