اثربالانس منفی انرژی بر شرایط رحم در گاوه های شیری تازه زا

اثربالانس منفی انرژی بر شرایط رحم در گاوه های شیری تازه زا

درشرایط نرمال برگشت رحم در مدت یک ماه پس از زایش گاو اتفاق می افتد بطوریکه اندازه رحم کوچک می شود، اپتلیوم حفره بازسازی می

ادامه مطلب