آیا از بلوس مینرویت-اس آر می توان در میش های آبستن سنگین هم استفاده کرد؟

بله مشکلی ندارد و پیش بینی می شود که مصرف آن از سقط های زود هنگام و دیر هنگام جلوگیری نماید و نرخ رشد جنین در داخل رحم را نیز بهبود بخشد. از سوی دیگر با توجه به ماهیت ترکیبات موجود در بلوس ها از بروی تنشها در این حیوانات هم پیشگیری می کند.