میزان مصرف بلوس تنشن تریت 1تا3 بلوس در یک هفته احتمالی مانده به زایش ذکر شده است. میزان مصرف بر چه اساسی تعیین می شود؟

میزان مصرف بلوس به تعداد 1 تا 3 بنابه سوابق گاو از نظر جفت ماندگی در نوبت های زایش قبلی، شرایط تنش گرمایی و سطح تولید دام و براساس تشخیص مدیر تولید یا دامپزشک گله باید تعیین شود.