در گوسفنداری هایی که تغذیه دستی انجام می شود، چرا با وجود مصرف مکمل یا پرمیکسی معدنی-ویتامینه، همچنان نیاز به خوراندن بلوس های مینرویت-اس آر وجود دارد؟

در گوسفندانی که تغذیه دستی می شوند به دلیل تغییر در کیفیت مواد اولیه در بازه های زمانی مختلف و همچنین تغییر در شرایط فیزیولوژیک و بروز برخی استرس ها مصرف خوراک و تامین مواد مغذی و بویژه مینرال هایی که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند می تواند دچار کمبودهای حاشیه ای شود، مصرف این بلوس ها موجب اطمینان از تامین کمبودهای جزئی به دلیل اختلافات فردی در گله می شود.