اهمیت تعیین اسکور بدنی درگاوهای شیری دوره انتقال

اهمیت تعیین اسکور بدنی درگاوهای شیری دوره انتقال

اسکور بدنی (BCS) گاوهای شیری برآوردی از میزان ذخایر چربی بدن آنها است و معتقدند که این یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریتی برای تعیین وضعیت

ادامه مطلب

آمار مهمی که هر دامداری باید از گوساله های خود داشته باشد

آمار مهمی که هر دامداری باید از گوساله های خود داشته باشد

امروزه گاوداران به نگهداری آمار توجه زیادی دارند، اما بخشی که چندان جدی گرفته نمی شود، نگهداری آمار سلامت گوساله ها است. تنها با چند

ادامه مطلب