تفاوت محصول فیورتریت اُ با فیورتریت از نظر انتخاب گاو هدف درگله چیست؟

تفاوتی از این نظر وجود ندارد هر دو بلوس برای پیشگیری از هیپوکلسیمی طراحی و تولید شده است. فقط اینکه بلوس فیرورتریت اُ تنها حاوی دو منبع کلسیمی است و بسرعت در محیط شکمبه محتوی کلسیم آن رها می شود. بنابراین ممکن است در برخی موارد تاثیر گذاری کمتری داشته باشد. در حالی که فیورتریت و فیورتریت پلاس تاثیر گذاری بهتر و طولانی تری دارند.