سرانجام پوشش محصولات مینرویت و مینرویت-اس آر پس از آزاد شدن مواد موثره چه خواهد شد؟

پوشش بلوس ها بتدریج و در مدت ماندن بلوس در نگاری یا شکمبه، به قطعات کوچک شکسته می شود و با توجه به اینکه فاقد هر ماده سمی یا مضر می باشد و قابلیت جذب نیز ندارد همراه با مدفوع از بدن حیوان دفع می شود.