حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان

حضور شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی استان اصفهان شرکت دانش بنیان گل پونه صفاهان

ادامه مطلب

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری سی اس سی-اس آر برای اولین بار در ایران در شرکت گل پونه صفاهان تولید شد.

بلوس سی اس سی

بلوس سی اس سی-اس آر برای کاهش ریسک کمبود مواد مغذی در نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) بویژه در شرایط چرا مصرف می شود. محتوی

ادامه مطلب

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری مینرویت-اس آر برای اولین بار در ایران

مینرویت-اس آر

بلوس کندرهش خوراکی ویژه گوسفند و بز با نام تجاری مینرویت-اس آر برای اولین بار در ایران در شرکت گل پونه صفاهان تولید شد. بلوس

ادامه مطلب

حضور شرکت گل پونه صفاهان در نمایشگاه فارماکوپه

حضور شرکت گل پونه صفاهان در نمایشگاه فارماکوپه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته سال 98 در زمینه های مختلف شامل دارویی، تجهیزات، خوراکی، فرآورده های لبنی

ادامه مطلب